پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 110 58501 نقدی 64351
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 720 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 240 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 330 55908 نقدی 61498
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 57105 نقدی 62815
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 440 55908 نقدی 61498
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 55908 نقدی 61498
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 330 59419 سلف 65360
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 288 45853 نقدی 50438
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 264 50904 نقدی 55994
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 240 51214 نقدی 56335
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 240 45310 نقدی 49841
پلی اتیلن سنگین فیلم 50B01M پتروشیمی لرستان 216 51785 نقدی 56963
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان 240 47830 نقدی 52613
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 240 47830 نقدی 52613
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 52836 نقدی 58119
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 273 55908 نقدی 61498
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 55908 نقدی 61498
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 110 57105 نقدی 62815
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 88 55908 نقدی 61498
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1050 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 50242 نقدی 55266
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پتروشیمی لرستان 240 45310 نقدی 49841
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 105 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 210 50242 نقدی 55266
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 400 55908 نقدی 61498
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 67553 نقدی 202659
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 45853 سلف 50438
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 51214 نقدی 56335
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند 4000 55908 سلف 61498
Go to top