پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 110 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,558 1,000 47,780 6,050 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 55,127 1,012 50,934 2,002 1,012
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 90,829 200 90,829 50 50
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 52,558 0 52,558 36 36
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,346 110 48,578 154 110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 47,247 1,650 47,247 1,045 1,045
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,175 3,300 45,614 12,232 3,300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 38,035 1,000 34,840 2,840 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 47,541 836 47,541 847 836
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 65,702 1,500 61,139 3,590 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 35,947 500 35,551 700 500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 58,281 88 52,983 616 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم نقدی 55,961 1,001 50,874 4,697 1,001
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 72,979 150 65,894 340 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 90,829 0 90,829 10 10
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم نقدی 67,553 1,001 67,553 385 154
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله سلف 53,136 220 52,558 352 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 63,621 836 57,838 8,349 836
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 56,027 1,188 50,934 3,542 1,188
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 64,029 50 64,029 20 10
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 75,194 1,000 66,089 2,150 1,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 47,373 209 44,273 572 209
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 65,894 150 65,894 70 70
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 47,247 0 47,247 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 64,774 1,012 59,206 2,354 1,012
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 49,752 1,500 47,780 2,880 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 49,357 1,210 47,780 2,178 1,210
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 58,809 1,650 53,463 13,376 1,650
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,147 1,100 47,780 1,870 1,100
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 38,643 220 37,328 352 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 60,628 1,650 55,117 20,075 1,650
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 50,934 0 50,934 1,551 1,551
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 50,891 750 46,265 10,390 750
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 50,934 3,949 50,934 2,937 2,398
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 65,560 600 63,904 990 600
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,894 0 65,894 50 50
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 50,934 1,210 50,934 1,342 1,078
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 45,708 1,650 45,708 2,178 1,650
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 320 320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 38,572 6,996 35,551 10,604 6,996
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 50,934 0 50,934 132 132
Go to top