آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ اردیبهشت ماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 67,553 2,000 67,553 640 640
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 56,027 504 50,934 7,440 504
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 55,195 800 50,178 8,000 800
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 61,428 315 55,844 1,869 315
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 52,558 0 52,558 72 72
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف 51,575 1,800 51,575 1,580 1,580
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 61,428 210 55,844 5,544 210
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 52,558 240 52,558 144 132
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 55,195 504 50,178 2,037 504
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 45,071 240 45,071 120 120
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 55,195 1,000 50,178 7,040 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 55,844 0 55,844 22 22
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 45,071 0 45,071 24 24
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 60,205 990 57,041 1,760 990
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 55,195 1,197 50,178 5,691 1,197
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 60,272 660 55,844 1,606 660
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 45,614 312 45,614 288 264
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 55,195 1,008 50,178 7,224 1,008
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 45,071 0 45,071 120 120
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 60,148 1,320 55,844 2,926 1,320
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 50,175 1,500 45,614 5,860 1,500
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 45,614 0 45,614 48 48
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 55,195 1,008 50,178 7,245 1,008
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 55,195 924 50,178 6,489 924
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 55,844 66 55,844 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 45,071 312 45,071 288 288
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 60,757 110 57,041 242 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 55,195 147 50,178 357 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 58,049 105 52,772 2,184 105
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 67,553 0 67,553 60 60

 

 

Go to top