پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir)

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ فروردین ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 1,936 50,884 10,329 1,936
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 4,500 45,530 6,670 4,500
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 200 87,090 120 80
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 61,152 30 30
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 3,000 62,198 4,490 3,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 3,014 36,449 6,028 3,014
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 240 46,328 408 240
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 506 52,637 11,220 506
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 264 47,830 220 220
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 288 45,753 888 288
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 66 51,520 1,276 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 242 51,735 550 242
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 504 50,466 13,896 504
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 484 51,083 11,572 484
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 506 47,032 1,958 506
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 1,320 47,032 3,190 1,320
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 3,300 47,032 4,884 3,300
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 750 64,580 2,490 750
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 0 47,830 44 44
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70 87,090 155 70
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 1,500 47,032 7,330 1,500
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز سلف 450 47,579 1,350 450
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 0 47,830 44 44
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 500 62,812 160 160
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 150 61,152 20 20
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 1,210 50,884 10,780 1,210
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 1,012 58,996 9,086 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 1,000 36,449 1,260 1,000
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 1,496 63,423 2,398 1,496
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 87,090 20 20
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 2,948 50,161 44,495 2,948
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 600 62,812 1,490 600
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 0 62,933 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 1,000 35,720 3,240 1,000
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی (مچینگ) 0 62,812 340 340
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 70 102,236 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 1,600 36,449 3,460 1,600
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 100 62,933 200 100
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 110 47,830 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 4,994 36,449 9,152 4,994
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 200 62,933 140 130
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 100 33,000 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 4,400 45,753 14,674 4,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 3,509 52,480 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 288 47,032 852 288
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی 704 47,032 1,430 704
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم نقدی 99 45,530 286 99
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 0 52,480 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 2,024 50,884 10,890 2,024
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 220 39,000 154 132
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 400 47,579 1,340 400
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 2,500 47,032 4,940 2,500
Go to top