پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۸ فروردین ۹۷

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 58,900 ریال   400 /68%  
 فیلم 020 بندر امام 58,200 ریال   1,200 2/11%  
 فیلم 0075 بندر امام 58,900 ریال   900 1/55%  
 2420H امیر کبیر 58,000 ریال   1,500 2/65%  
 بادی 0035 65,200 ریال   2,700 4/32%  
 تزریقی 52518 53,000 ریال   1,200 2/32%  
 بادی BL3 جم 64,500 ریال   3,500 5/74%  
 F7000ایلام 65,000 ریال   2,000 3/17%  
 X5 مارون 65,000 ریال   2,000 3/17%  
 2102 58,000 ریال   2,000 3/57%  
 2100 63,000 ریال   0 %  
 3840 تبریز 66,000 ریال   1,000 1/54%  
 PET 821تندگویان 73,000 ریال   3,000 4/29%  
 PET 781 70,500 ریال   -500 /7%  
 LF0190 58,000 ریال   2,000 3/57%  
 PP C30S 65,700 ریال   1,700 2/66%  
 PP 548-R 73,000 ریال   0 %  
 PP Z30S 68,000 ریال   5,000 7/94%  
 P P 552R اراک 66,000 ریال   3,000 4/76%  
 PVC S65 اروند (کف) 46,000 ریال   0 %  
 PVC S65 بندر(کف) 47,000 ریال   0 %  
 کریستال 1540تبریز 74,000 ریال   1,000 1/37%  
 هایم پک 7240تبریز 83,000 ریال   3,000 3/75%  
 ABS تبریز 105,000 ریال   0 %  
 تایتا 321برج 10 77,000 ریال   0 %  
 اف ام اس (جدید) 80,000 ریال   0 %  
 EPSبانیار 84,000 ریال   -2,000 2/33%  
 300 ایران 77,000   -3,000 3/75%  
 200 ایران 77,000   -3,000 3/75%  
 شینهو 2000(برج 8) 88,000 ریال   -2,000 2/22%  
 اف اس ای(جدید) 80,000 ریال   0 %
Go to top