پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۲۸ فروردین ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 42329 نقدی 126987
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 44 32804 نقدی 39364
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 15 55978 نقدی 167934
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 80 29159 نقدی 34990
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر 25 49758 نقدی 149274
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 40 31200 نقدی 37440
پلی اتیلن سنگین کلوخه پتروشیمی امیرکبیر 30 31099 نقدی 93297
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر 25 36602 نقدی 109806
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 20 41178 نقدی 123534
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر 130 37626 نقدی 112878
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 پتروشیمی امیرکبیر 120 25868 نقدی 77604
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 10 46562 نقدی 139686
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 2 پتروشیمی امیرکبیر 10 41388 نقدی 124164
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 پتروشیمی امیرکبیر 10 34209 نقدی 102627
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 3 پتروشیمی امیرکبیر 50 25164 نقدی 75492
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 308 42329 نقدی 126987
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 66 46562 نقدی 139686
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پتروشیمی لاله 220 43047 نقدی 129141
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 132 57081 نقدی 171243
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پتروشیمی جم 132 50738 نقدی 152214
پلی اتیلن سنگین (پودر) - OFF درجه1 پتروشیمی امیرکبیر 20 40429 نقدی 121287
پلی اتیلن سبک خطی(پودر) - OFF درجه1 پتروشیمی امیرکبیر 15 29739 نقدی 89217
پلی اتیلن سبک(پودر) - OFF درجه1 پتروشیمی امیرکبیر 140 30571 نقدی 91713
Go to top