آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ فروردین ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۷ فروردین ماه۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 50,378 0 50,378 48 48
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 53,407 315 49,979 714 315
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 62,350 110 56,682 396 110
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 53,585 483 49,979 1,029 483
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 50,378 3,000 50,378 6,552 552
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 54,976 441 49,979 2,079 441
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 50,141 800 45,753 4,940 800
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 67,326 1,500 66,924 1,800 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 54,976 700 49,979 2,020 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 54,976 1,518 49,979 4,070 1,518
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 55,512 990 50,466 5,676 990
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 64,061 220 58,238 880 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 55,645 110 55,645 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 61,209 420 55,645 8,001 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 61,209 420 55,645 3,612 420
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 54,976 2,496 49,979 5,928 2,496
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 55,415 1,512 50,378 6,111 1,512
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 58,675 110 55,645 264 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 51,447 210 49,979 315 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 51,866 400 49,979 580 400
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 53,741 504 49,979 1,200 504
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 55,645 0 55,645 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 54,976 1,518 49,979 5,896 1,518
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 52,057 630 49,979 966 630

 

 

Go to top