اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ فروردین ماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا:

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ فروردین ماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
روش خرید
 
واحد
 
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 240 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم 220 58238 نقدی 64061 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 55645 نقدی 61209 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1248 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 3000 50378 نقدی 55415 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 110 56682 نقدی 62350 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 440 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 440 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 200 45753 نقدی 50328 عادی 1000 کیلوگرم
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 66924 نقدی 200772 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 200 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 200 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 220 50466 نقدی 55512 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 210 55645 نقدی 61209 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 315 55645 نقدی 61209 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی 110 55645 نقدی 61209 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 1512 50378 نقدی 55415 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 315 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 441 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 483 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 49979 نقدی 54976 عادی 1000 کیلوگرم
Go to top