پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + 21 فروردین ماه

ا 0075 / بندر امام : 64300
ا 020 / بندر امام : 59500
ا 2100 / لاله : 65000
ا 2102 / لاله : 59000
ا 2420H / امیرکبیر : 59500
ا 0190 / آریا ساسول : 59500
ا LL209AA / امیرکبیر : 59200
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 59000
ا 52518 / جم : 55500
ا HI500 / بندر امام : 55000
ا 0035 / بندر امام : 70000
ا Bl3 / جم : 70000
ا Bl3 / مارون : 68500
ا Bl3 / کرمانشاه : 68000
ا F7000 / مهر : 68500
ا F7000 / ایلام : 68500
ا EX5 / جم : 69000
ا EX5 / مارون : 69000
ا EX5 / کرمانشاه : 68500
ا 5110 / آریا ساسول : 69000
ا 3840 / تبریز : 68000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 49000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 49000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 49300
ا PP C30S / مارون : 69500
ا PP Z30S / مارون : 69000
ا PP 440L / پ پ جم : 70000
ا PP 548R / پ پ جم : 85000
ا PP 550J / پ پ جم : 80000
ا PP 552R / پ پ جم : 68000
ا PP 510L / پ پ جم : 69000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 86000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 78000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 68500
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 87000
ا ABS0150 / تبریز : 113000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 110000

Go to top