پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی (پپنا):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۰ فروردین ماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
روش خرید
 
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 60,389 984 60,389 984 984 عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 78,594 1,008 78,594 383/04 383/04 عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 104,200 0 104,200 4/4 4/4 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 68,490 220 67,682 286 220 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی 64,662 220 64,662 44 44 عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 63,248 504 58,067 1,344 504 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 62,553 672 58,067 1,704 672 عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 63,722 1,100 59,059 2,926 1,100 عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 149,200 0 149,200 4/4 4/4 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 67,446 110 64,662 374 110 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 78,119 1,500 78,119 660 660 عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 78,594 0 78,594 20/16 20/16 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 56,520 480 53,503 2,088 480 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 54,454 0 54,454 24 24 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 62,966 2,016 58,067 4,800 2,016 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 56,952 1,500 53,503 4,220 1,500 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی (مچینگ) 64,662 0 64,662 176 176 عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 63,529 726 58,067 2,640 726 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 54,363 240 53,525 384 240 عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 63,873 441 58,067 1,932 441 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 54,454 240 54,454 48 48 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 54,730 330 54,730 330 220 بلند مدت
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 55,569 480 54,937 696 480 عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 64,080 1,012 59,547 4,686 1,012 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 55,803 480 53,503 816 480 عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 63,042 400 58,067 1,140 400 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 54,454 264 54,454 144 144 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 69,041 630 64,662 1,869 630 عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 61,942 2,288 58,067 3,542 2,288 عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 63,693 504 59,059 3,072 504 عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 63,355 483 58,067 1,386 483 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 71,128 198 64,662 770 198 عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 62,800 800 58,067 2,120 800 عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 78,119 0 78,119 600 600 عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 55,582 480 53,503 1,056 480 عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 54,454 0 54,454 192 192 عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 54,730 0 54,730 110 110 بلند مدت
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 62,370 624 58,067 1,320 624 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 71,128 420 64,662 4,032 420 عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB545L نوید زرشیمی نقدی   63 64,662 0 0 عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 56,234 480 54,937 948 480 عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 74,729 2,024 68,927 4,400 2,024 عادی

 

Go to top