پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۹ اسفند ماه ۹۶ا 0075 / بندر امام : 60300
ا 020 / بندر امام : 58400
ا 2100 / لاله : 62000
ا 2102 / لاله : 58000
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 57800
ا 0190 / آریا ساسول : 58600
ا LL209AA / امیرکبیر : 58000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57200
ا 52518 / جم : 54300
ا HI500 / بندر امام : 53800
ا 0035 / بندر امام : 60600
ا Bl3 / جم : 63500
ا Bl3 / مارون : 62500
ا Bl3 / کرمانشاه : 62200
ا F7000 / مهر : 63500
ا F7000 / ایلام : 63000
ا EX5 / جم : 62700
ا EX5 / مارون : 62700
ا EX5 / کرمانشاه : 62500
ا 5110 / آریا ساسول : 63000
ا 3840 / تبریز : 61200
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 72000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 47000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 46000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 46000
ا PP C30S / مارون : 66000
ا PP Z30S / مارون : 64000
ا PP MR230 / مارون : 67000
ا PP R40 / مارون : 66500
ا PP 548R / پ پ جم : 69000
ا PP 550J / پ پ جم : 69000
ا PP 552R / پ پ جم : 64000
ا PP 510L / پ پ جم : 67000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 68300
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 77900
ا PP 552R / شازند (اراک) : 64000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 67000
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 83500
ا ABS0150 / تبریز : 120000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 108000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 75000

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم