آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ اسفندماه

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۵ اسفندماه

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 98,740 200 98,740 30 30 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی   504 51,353 24 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,534 0 52,534 660 660 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی جم سلف 64,938 3003 64,938 1012 770 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 67,484 100 67,480 110 100 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 54,874 750 52,033 1360 750 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 41,732 572 39,472 2552 572 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,534 0 52,534 60 60 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
پتروشیمی جم نقدی 50,640 1001 50,640 66 66 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 69,002 600 69,002 280 280 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 65,571 100 65,571 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,534 1100 52,534 462 418 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 55,580 0 55,580 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 49,793 6006 49,793 363 286 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 73,857 750 70,874 1510 750 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 67,480 250 67,480 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 52,534 1500 52,534 950 840 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 57,572 1197 53,965 3108 1197 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
پتروشیمی ایلام نقدی 63,784 2024 61,203 3850 2024 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 57,727 2178 53,492 4499 2178 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 40,693 0 40,693 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 52,603 1500 52,534 1750 1500 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 55,103 0 55,103 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 55,580 2508 55,580 616 572 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان سلف 56,563 132 51,421 1452 132 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 51,353 0 51,353 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 55,103 960 55,103 288 264 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 52,534 0 52,534 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 55,580 1012 55,580 352 308 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
پتروشیمی تندگویان سلف 57,424 352 53,026 1727 352 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 52,534 1500 52,534 110 20 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 98,740 0 98,740 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,534 1100 52,534 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 20075AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 51,353 0 51,353 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 52,534 1500 52,534 470 410 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,571 0 65,571 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 57,787 2200 57,787 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,381 110 53,381 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 55,580 1100 55,580 396 330 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,480 0 67,480 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,419 4400 51,353 4598 4400 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841
پتروشیمی تندگویان سلف 56,599 242 56,599 242 242 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42
پتروشیمی لاله نقدی 52,534 66 52,534 22 22 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,002 0 69,002 80 80 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 65,865 2000 64,653 2800 2000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 58,573 418 54,476 2255 418 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 55,103 3000 55,103 990 680 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی بندرامام سلف   2002 43,948 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 62,733 0 62,733 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 58,596 902 56,133 2024 902 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی لاله سلف 53,381 220 53,381 44 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف   500 55,103 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 43,948 220 43,948 132 132 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 64,938 0 64,938 220 220 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 40,705 1700 40,693 1860 1700 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی   66 62,733 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 39,884 2000 39,879 2500 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 50,640 0 50,640 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 52,534 836 52,534 22 22 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 69,002 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 40,693 2508 40,693 2706 2376 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 49,793 0 49,793 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله سلف 57,787 330 57,787 220 220 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 115,912 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 51,353 504 51,353 192 144 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 55,580 0 55,580 242 242 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 44,762 700 44,762 420 120 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 98,740 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,534 0 52,534 88 88 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 59,826 504 54,388 1512 504 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 55,580 0 55,580 462 462 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/12/15 - 17:30:07
Go to top