پایگاه خبری پپنا (پلیمر و بسته بندی):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی +۱۳ اسفند ماه ۹۶ا 0075 / بندر امام : 60300
ا 020 / بندر امام : 59000
ا 2100 / لاله : 61600
ا 2102 / لاله : 57700
ا 1922 / لاله : 60500
ا 2420D / امیرکبیر : 61500
ا 2420H / امیرکبیر : 57500
ا 0190 / آریا ساسول : 58500
ا LL209AA / امیرکبیر : 57500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57000
ا 52518 / جم : 54500
ا HI500 / بندر امام : 54200
ا 0035 / بندر امام : 60200
ا Bl3 / جم : 64500
ا Bl3 / مارون : 61400
ا Bl3 / کرمانشاه : 61200
ا F7000 / مهر : 62500
ا F7000 / ایلام : 62200
ا EX5 / جم : 62000
ا EX5 / مارون : 62000
ا EX5 / کرمانشاه : 61800
ا 5110 / آریا ساسول : 62500
ا 3840 / تبریز : 60500
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 71500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 46000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 45500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 45500
ا PP C30S / مارون : 65500
ا PP Z30S / مارون : 64500
ا PP MR230 / مارون : 67000
ا PP 440G / پ پ جم : 72000
ا PP 440L / پ پ جم : 67000
ا PP 548R / پ پ جم : 69000
ا PP 550J / پ پ جم : 69000
ا PP 552R / پ پ جم : 64500
ا PP 510L / پ پ جم : 66800
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 66500
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 77900
ا 1540 / تبریز : 77500
ا 7240 / تبریز : 83500
ا ABS0150 / تبریز : 109000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 114000

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم