پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir): قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۲ اسفندماه ۹۶ا 0075 / بندر امام : 60000
ا 020 / بندر امام : 58500
ا 2100 / لاله : 61000
ا 2102 / لاله : 57500
ا 2420H / امیرکبیر : 57500
ا 0190 / آریا ساسول : 58300
ا LL209AA / امیرکبیر : 58000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 57000
ا 52518 / جم : 54300
ا HI500 / بندر امام : 54000
ا 0035 / بندر امام : 60000
ا Bl3 / جم : 65000
ا Bl3 / مارون : 67000
ا Bl3 / کرمانشاه : 60500
ا F7000 / مهر : 61800
ا F7000 / ایلام : 61500
ا EX5 / جم : 61800
ا EX5 / مارون : 61600
ا EX5 / کرمانشاه : 61500
ا 5110 / آریا ساسول : 61500
ا 3840 / تبریز : 61200
ا EX3 / امیرکبیر : 72000
ا EX3 / شازند (اراک) : 71500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 72000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 47500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 47000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 47000
ا PP C30S / مارون : 65000
ا PP Z30S / مارون : 63500
ا PP MR230 / مارون : 66500
ا PP R40 / مارون : 68000
ا PP 548R / پ پ جم : 68000
ا PP 550J / پ پ جم : 75000
ا PP 552R / پ پ جم : 63000
ا PP 510L / پ پ جم : 64500
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 66000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 63000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 65000
ا 1540 / تبریز : 77300
ا 7240 / تبریز : 82000
ا ABS0150 / تبریز : 115000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 107500
ا PET 781 / تندگویان : 61500
ا PET 785 / تندگویان : 61000
ا PET 821 / تندگویان : 70500
ا PET 825 / تندگویان : 61500
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 76000

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم