آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ بهمن ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ بهمن ماه۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 72,195 0 72,195 20/16 20/16 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 60,440 110 57,374 990 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 55,841 990 54,290 1738 990 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام سلف 41,264 3014 40,404 4444 3014 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 69,731 600 69,731 410 410 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,865 990 52,865 352 352 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 1500 52,865 1260 1260 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 73,200 750 72,738 960 750 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 39,814 500 39,596 660 500 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف 54,176 3000 54,066 3160 3000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,865 0 52,865 240 240 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی X30G
پتروشیمی مارون نقدی 56,446 352 51,315 3564 352 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 40,844 2508 40,404 3322 2508 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 55,384 792 50,556 2431 792 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 54,694 0 54,694 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون نقدی 56,446 1650 51,315 5522 1650 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 52,865 1012 52,865 132 110 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 53,919 1000 52,865 1540 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 53,718 0 53,718 88 88 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی 56,446 1606 51,315 8778 1606 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,731 0 69,731 190 190 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 57,333 440 52,121 2629 440 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 44,444 0 44,444 160 160 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,453 3300 50,214 5126 3300 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,865 0 52,865 264 264 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 55,138 1298 53,079 2860 1298 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 43,636 0 43,636 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,865 2200 52,865 110 88 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 58,151 330 58,151 220 220 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 54,694 902 54,694 902 858 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,865 0 52,865 638 638 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 64,295 2000 61,954 4570 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی لاله نقدی 53,891 110 53,718 132 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 54,667 1430 54,290 1628 1430 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 52,865 0 52,865 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 55,470 1012 54,290 1892 1012 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 40,877 1240 40,404 1640 1240 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی 55,271 1001 54,290 1617 1001 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 97,622 0 97,622 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 55,532 935 54,290 2013 935 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 97,622 200 97,622 20 10 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 64,604 990 62,564 1914 990 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,216 0 65,216 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 58,484 144 58,484 144 144 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 54,187 700 51,544 1390 700 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,718 110 53,718 44 22 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 56,446 2016 51,315 10536 2016 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 58,896 330 57,374 594 330 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 65,216 200 65,216 60 40 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845
پتروشیمی تندگویان سلف 56,692 77 53,533 429 77 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 0 67,115 60 60 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 57,374 330 57,374 286 286 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 200 67,115 160 140 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 44,444 500 44,444 340 340 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 0 67,115 40 40 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 0 50,214 600 600 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 60,808 220 60,148 352 220 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 200 67,115 160 160 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,718 110 53,718 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 0 49,325 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 0 66,073 300 300 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 49,505 5005 49,325 5698 5005 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 57,374 0 57,374 44 44 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 43,636 220 43,636 44 22 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 69,731 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/24 - 16:00:08

 

Go to top