آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷بهمن ماه ۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷بهمن ماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 61,954 3000 61,954 2990 2930 181,525,220 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 40,404 2508 40,404 968 528 21,333,312 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 52,865 0 52,865 22 22 1,163,030 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی لاله نقدی 54,633 330 53,718 616 330 18,028,868 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 61,954 0 61,954 70 70 4,336,780 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 40,404 0 40,404 902 902 36,444,408 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 1500 52,865 1280 990 52,336,350 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 0 50,214 72 72 3,615,408 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,729 4994 50,214 7964 4994 258,334,472 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 72,738 750 72,738 500 480 34,914,240 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 52,865 0 52,865 510 510 26,961,150 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 0 49,325 24 24 1,183,800 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 0 66,073 20 20 1,321,460 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام سلف 40,687 3014 40,404 4070 3014 122,631,454 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 59,672 330 57,374 1034 330 19,691,716 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 52,602 1298 50,556 2057 1298 68,277,352 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV
پتروشیمی جم نقدی 50,178 2024 50,178 220 154 7,727,412 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 43,636 220 43,636 110 110 4,799,960 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 54,361 902 52,121 2827 902 49,033,380 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی 54,290 2024 54,290 484 418 22,693,220 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 43,636 0 43,636 66 66 2,879,976 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731
پتروشیمی تندگویان سلف 53,749 132 51,666 704 132 7,094,868 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 54,290 0 54,290 66 66 3,583,140 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 97,622 200 97,622 10 10 976,220 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 53,765 902 53,079 1386 902 48,496,140 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف 54,066 3000 54,066 1860 1220 65,960,520 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 52,604 700 51,544 1060 700 36,822,600 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 54,769 902 54,694 1287 902 49,401,539 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 54,066 0 54,066 60 60 3,243,960 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 65,216 200 65,216 30 30 1,956,480 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان سلف 40,404 500 40,404 60 60 2,424,240 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 53,865 1000 52,865 1980 1000 53,864,510 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 200 67,115 50 50 3,355,750 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 44,444 500 44,444 280 260 11,555,440 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 114,600 0 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 0 67,115 10 10 671,150 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 44,444 0 44,444 140 140 6,222,160 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
پتروشیمی ایلام نقدی 60,876 1012 58,739 1650 1012 61,606,622 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 97,622 0 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 39,596 500 39,596 280 120 4,751,520 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 40,595 495 40,404 900 495 20,094,300 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 54,290 1012 54,290 462 198 10,749,420 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 69,731 0 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 39,596 0 39,596 80 80 3,167,680 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 40,831 1000 40,404 1560 1000 40,830,780 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 54,290 935 54,290 561 363 19,707,270 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 56,916 600 51,742 3192 600 34,149,600 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 200 67,115 60 60 4,026,900 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 40,756 540 40,404 900 540 22,008,015 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 54,290 0 54,290 132 132 7,166,280 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,865 2200 52,865 132 66 3,489,090 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 69,731 600 69,731 220 180 12,551,580 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 54,708 440 54,290 836 440 24,071,586 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 52,865 1034 52,865 88 66 3,489,090 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,865 0 52,865 88 88 4,652,120 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,731 0 69,731 50 50 3,486,550 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,865 1210 52,865 484 418 22,097,570 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 58,151 330 58,151 22 22 1,279,322 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/18 - 09:00:08
Go to top