آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 65,668 150 65,668 20 20 1,313,360 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 49,951 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 57,192 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی 52,074 3036 52,074 242 220 11,456,280 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,668 0 65,668 40 40 2,626,720 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04
پتروشیمی لرستان نقدی 49,100 480 49,100 192 144 7,070,400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام سلف 51,659 2500 51,659 1840 710 36,677,890 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 52,074 0 52,074 55 55 2,864,070 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 66,426 600 66,426 80 30 1,992,780 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,100 0 49,100 24 24 1,178,400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,659 0 51,659 180 180 9,298,620 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 43,167 500 43,167 340 320 13,813,440 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 68,984 750 68,984 470 410 28,283,440 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 51,941 960 51,659 1296 960 49,863,624 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 38,457 500 38,457 360 60 2,307,420 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 39,812 1000 39,242 2080 1000 39,811,500 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
پتروشیمی ایلام نقدی 61,994 1540 57,704 4532 1540 95,470,232 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی 54,137 1200 49,216 6024 1200 64,964,400 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 38,457 0 38,457 40 40 1,538,280 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 39,614 540 39,242 1215 540 21,391,740 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 52,074 506 52,074 198 132 6,873,768 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 49,100 3036 49,100 935 759 37,266,900 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 52,228 1188 51,611 1628 1188 62,047,205 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,074 990 52,074 484 462 24,058,188 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 52,074 935 52,074 330 176 9,165,024 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 49,100 0 49,100 341 341 16,743,100 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 51,993 1000 51,993 940 720 37,434,960 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 48,710 1008 48,710 96 72 3,507,120 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,074 0 52,074 11 11 572,814 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 111,954 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 0 51,993 210 210 10,918,530 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 48,710 0 48,710 24 24 1,169,040 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,993 2200 51,993 110 110 5,719,230 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 95,369 0 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی 51,993 240 51,993 36 24 1,247,832 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول سلف 51,993 990 51,993 198 132 6,863,076 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 63,015 2000 59,775 3810 2000 126,030,110 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 66,426 0 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 39,242 2508 39,242 506 242 9,496,564 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 51,215 396 50,062 990 396 20,281,184 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,233 4400 48,710 6446 4400 221,025,552 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 95,369 200 95,369 40 40 3,814,760 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 39,242 0 39,242 242 242 9,496,564 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 42,382 220 42,382 66 44 1,864,808 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 51,309 700 51,309 430 270 13,853,430 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 54,159 902 54,159 1023 682 36,936,438 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 42,382 0 42,382 44 44 1,864,808 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 63,809 150 63,809 40 40 2,552,360 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 54,159 0 54,159 132 132 7,148,988 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی   506 51,993 22 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 63,809 0 63,809 10 10 638,090 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 51,993 1500 51,993 810 460 23,916,780 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 52,560 792 52,560 1419 594 31,220,640 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 65,668 150 65,668 20 20 1,313,360 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 0 51,993 180 180 9,358,740 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 57,192 220 57,192 132 132 7,549,344 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 65,668 0 65,668 10 10 656,680 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام سلف 39,582 3014 39,242 4356 3014 119,300,456 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 57,192 0 57,192 22 22 1,258,224 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 65,088 0 65,088 480 480 31,242,240 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/11/11 - 09:30:18
Go to top