آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۵ دی ماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۵ دی ماه ۹۶

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,178 2200 47,178 308 242 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی 45,986 220 45,986 22 22 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 62,574 750 62,574 740 720 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   500 59,145 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 46,680 0 46,680 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,765 2200 44,508 5742 2200 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 37,402 0 37,402 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 45,349 506 45,349 814 297 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 89,893 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 54,250 2500 54,250 2150 2070 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 46,680 0 46,680 66 66 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 35,654 400 34,631 1260 400 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 105,526 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 46,680 0 46,680 154 154 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 47,590 1000 47,178 1340 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511
پتروشیمی جم نقدی   330 42,622 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 44,508 0 44,508 66 66 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 36,510 3014 34,631 5588 3014 عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   330 47,971 44 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 42,622 0 42,622 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 48,863 273 44,250 1995 273 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 47,178 858 47,178 132 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 45,986 0 45,986 55 55 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان سلف 34,752 500 34,631 760 500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 51,896 220 51,896 176 176 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 47,178 0 47,178 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 44,955 2002 44,530 2838 2002 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,896 330 51,896 198 176 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 54,782 0 54,782 220 220 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 54,250 0 54,250 180 180 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 48,316 1000 47,178 1710 1000 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,025 220 46,680 352 220 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 51,896 0 51,896 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 51,896 0 51,896 22 22 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی 89,893 200 89,893 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500
پتروشیمی بندرامام سلف 42,622 2000 42,622 150 150 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 35,432 50 34,631 210 50 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 58,757 0 58,757 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 47,178 0 47,178 44 44 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند نقدی 37,402 220 37,402 22 22 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 39,932 500 38,094 900 500 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 35,589 50 34,631 260 50 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 59,145 0 59,145 120 120 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 46,680 1012 46,680 110 88 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 35,777 1980 34,631 3432 1980 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 44,540 700 44,540 590 490 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 62,574 0 62,574 30 30 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 46,680 1012 46,680 319 253 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 35,613 1000 34,631 2500 1000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 57,094 100 57,094 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 45,349 0 45,349 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 54,782 0 54,782 374 374 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم نقدی 44,508 506 44,508 286 198 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 34,739 500 33,938 1240 500 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 58,757 100 58,757 50 50 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 46,728 0 46,728 165 165 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 44,508 0 44,508 96 96 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518
پتروشیمی جم نقدی 42,622 2002 42,622 253 253 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند سلف 34,669 2508 34,631 3036 2508 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 58,757 100 58,757 20 20 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 89,893 0 89,893 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جم نقدی 45,986 1012 45,986 836 704 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 46,728 2508 46,728 1760 1496 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 59,145 650 59,145 290 220 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 47,971 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/10/05 - 17:10:11
Go to top