آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ شهریورماه ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۱ شهریورماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 56,159 400 56,159 20 20 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 43,367 400 39,425 2600 400 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 57,600 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 42,752 800 41,327 1370 800 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 40,323 1782 38,740 4653 1782 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   70 96,131 0 0 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 59,816 800 59,732 1050 800 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف 40,405 1012 38,740 4510 1012 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   400 44,659 20 0 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 56,159 1000 56,159 150 40 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 46,079 1015/2 46,079 410/4 194/4 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150
پتروشیمی تبریز نقدی   100 81,889 20 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 51,352 302/4 50,687 432 302/4 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,145 1210 46,079 1276 1210 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی   150 62,002 10 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 50,687 0 50,687 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 43,367 903 39,425 11193 903 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 42,266 1012 41,506 1804 1012 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   100 81,889 10 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 37,215 0 37,215 44 44 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 35,393 2992 34,458 5676 2992 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 48,082 1000 46,079 1990 1000 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 37,215 220 37,215 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 46,079 0 46,079 308 308 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 48,360 1000 46,079 2400 1000 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825
پتروشیمی تندگویان سلف 42,004 1144 39,452 2574 1144 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 33,958 800 33,769 1440 800 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 41,606 0 41,606 240 240 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 43,555 902 40,652 3146 902 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 40,944 200 40,944 140 140 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 35,019 3982 34,458 5830 3982 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 62,002 0 62,002 20 20 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 34,458 1880 34,458 1920 1880 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 41,795 2000 40,944 3210 2000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,687 1100 50,687 66 44 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 56,159 0 56,159 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی جم نقدی 47,379 1012 43,505 4708 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 42,906 770 41,506 2211 770 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 46,079 1100 46,079 704 682 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 46,079 0 46,079 432 432 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,968 3300 41,606 6006 3300 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 43,367 700 39,425 9460 700 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,340 990 41,506 1848 990 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,944 0 40,944 60 60 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,285 0 40,285 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 43,367 210 39,425 714 210 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L
پتروشیمی رجال نقدی 43,367 189 39,425 861 189 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 44,659 0 0 عمده عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 60,175 0 60,175 20/16 20/16 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 41,606 1500 41,606 1480 1260 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 62,362 399 62,362 105 105 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی   50 60,247 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 47,568 1500 43,505 3940 1500 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 54,950 399 54,950 105 105 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 46,816 0 0 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 62,002 150 62,002 50 40 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 43,367 399 39,425 3339 399 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی   506 40,944 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/21 - 16:42:24

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم