نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 49,124 210 44,659 7329 210 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 43,367 1012 39,425 7238 1012 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون سلف 43,367 1012 39,425 11968 1012 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی 41,994 2024 41,506 3498 2024 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون نقدی 40,944 506 40,944 638 506 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی 41,606 240 41,606 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی 41,606 240 41,606 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,285 0 40,285 24 24 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی 40,285 480 40,285 168 168 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   240 50,687 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,944 0 40,944 528 528 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 40,944 960 40,944 600 432 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 49,124 630 44,659 19362 630 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 43,367 105 39,425 1239 105 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 43,723 147 41,821 273 147 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/21 - 08:42:52

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم