قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶

 

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۱۱ شهریورماه

 

 0075 / بندر امام : 51000
ا 020 / بندر امام : 50700
ا 2100 / لاله : 51000
ا 2102 / لاله : 50600
ا 2004TC / لاله : 49800
ا 2420D / امیرکبیر : 51500
ا 2420H / امیرکبیر : 51000
ا 0190 / آریا ساسول : 50500
ا LL209AA / امیرکبیر : 46500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 46000
ا LL22402 / مهاباد : 45500
ا 52518 / جم : 44500
ا 5620 / شازند (اراک) : 70000
ا HI500 / بندر امام : 54000
ا 0035 / بندر امام : 44000
ا Bl3 / جم : 46800
ا Bl3 / مارون : 46500
ا Bl3 / کرمانشاه : 43800
ا F7000 / مهر : 46000
ا F7000 / ایلام : 45800
ا EX5 / جم : 47000
ا EX5 / مارون : 46000
ا EX5 / کرمانشاه : 46000
ا 5110 / آریا ساسول : 46000
ا 3840 / تبریز : 47000
ا EX3 / امیرکبیر (کف) : 49700
ا EX3 / امیرکبیر : 51000
ا EX3 / شازند (اراک) : 50500
ا PE100 (CRP100) / مارون : 50000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 39500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 39000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 39000
ا PP C30S / مارون : 48000
ا PP Z30S / مارون : 46500
ا PP V30S / مارون : 48000
ا PP 440G / پ پ جم : 50000
ا PP 440L / پ پ جم : 50000
ا PP 548R / پ پ جم : 50000
ا PP RP340R / پ پ جم : 55000
ا PP 550J / پ پ جم : 47000
ا PP 552R / پ پ جم : 46300
ا PP 510L / پ پ جم : 47000
ا PP 332C / نوید زرشیمی : 60000
ا PP 332L / نوید زرشیمی : 51000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 46300
ا PP 510L / شازند (اراک) : 47000
ا 1540 / تبریز : 57000
ا 7240 / تبریز : 61000
ا ABS0150 / تبریز : 86500
ا ABS N50 / قاید بصیر : 86000
ا PET 781 / تندگویان : 45500
ا PET 785 / تندگویان : 46000
ا PET 821 / تندگویان : 46500
ا PET 825 / تندگویان : 46000
ا PBR 1551 / تخت جمشید : 55000

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم