آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ شهریور ۹۶

 

 

پایگاه خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۶ شهریور

 

نام کالاتولید کنندهقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار 40,081 903 38,359 2688 903 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون 39,549 440 39,549 264 264 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون 39,676 1012 39,676 858 748 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم 43,524 110 43,524 88 88 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان   180 43,971 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M
نوید زرشیمی 39,489 105 38,359 189 105 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 39,549 0 39,549 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی 39,735 210 38,359 861 210 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان   240 48,368 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی 47,876 147 43,524 6594 147 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان   120 43,971 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم 43,822 660 43,524 946 660 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد   240 40,002 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم 43,900 550 43,524 946 550 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد   240 40,002 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی 42,595 1512 38,723 7119 1512 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 39,676 0 39,676 264 264 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم 44,469 110 44,469 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد   240 40,002 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی 39,597 210 38,359 798 210 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 43,524 0 43,524 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال 39,685 399 38,359 1491 399 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم 39,238 990 38,359 2508 990 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی مارون 39,980 836 38,359 3344 836 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه 39,549 960 39,549 384 384 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم 39,551 1496 38,359 4884 1496 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون 47,876 440 43,524 18634 440 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/06/06 - 18:22:11

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم