آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ مردادماه ۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ مردادماه ۹۶

 

 

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی 43,231 600 43,231 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 39,419 700 38,734 1280 700 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی 38,929 483 38,102 924 483 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 37,788 0 37,788 168 168 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,425 0 38,425 168 168 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00
پتروشیمی لاله نقدی 42,772 1015/2 42,772 21/6 21/6 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام سلف 42,772 1500 42,772 1360 520 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C
پتروشیمی مارون نقدی 47,554 440 43,231 21978 440 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 42,772 0 42,772 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 39,625 0 39,625 48 48 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,625 0 39,625 396 396 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M
پتروشیمی ایلام نقدی 41,153 506 41,153 330 330 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 47,050 216 47,050 151/2 151/2 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,985 0 38,985 374 374 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,772 660 42,772 70 50 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 42,612 0 42,612 286 286 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف 42,485 506 38,623 3718 506 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 41,153 0 41,153 176 176 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,425 0 38,425 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی مارون سلف 38,425 660 38,425 242 220 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 39,625 1000 39,625 160 140 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام سلف 44,808 1000 42,772 2310 1000 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   600 49,073 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,625 4400 39,625 3696 3498 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 38,425 0 38,425 110 110 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 32,511 640 32,511 640 640 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی   100 50,051 20 0 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی 74,657 100 74,657 5 5 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 39,202 1500 38,102 3680 1500 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 40,486 506 36,806 15642 506 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 43,231 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 38,985 1540 38,985 1111 1089 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 39,359 300 38,102 1120 300 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N18UV
پتروشیمی لرستان نقدی 37,788 816 37,788 672 504 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی   506 38,425 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 34,585 66 34,585 66 66 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 50,921 100 50,051 140 100 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,772 880 42,772 176 176 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 42,772 0 42,772 980 980 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 41,846 1500 41,153 2380 1500 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400
پتروشیمی تبریز نقدی 48,634 50 48,634 40 40 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,985 660 38,985 308 286 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 38,425 0 38,425 1230 1230 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 31,861 500 31,861 260 240 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 49,073 600 49,073 200 150 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 37,678 100 35,762 560 100 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,772 0 42,772 20 20 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,612 3000 42,612 1760 1400 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,985 0 38,985 451 451 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف 32,511 580 32,511 740 580 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   50 87,641 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پتروشیمی جم نقدی 38,425 2002 38,425 352 پ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 32,511 0 32,511 308 308 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 38,425 3000 38,425 2670 1770 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   294 51,191 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی جم نقدی 42,612 2002 42,612 1518 1342 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,861 0 31,861 260 260 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 32,827 2992 32,511 4422 2992 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   294 46,852 0 0 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 36,363 0 36,363 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,612 0 42,612 480 480 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 42,485 1496 38,623 16016 1496 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 48,634 0 48,634 10 10 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 47,050 0 47,050 64/8 64/8 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 32,511 2486 32,511 2178 2178 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 53,253 600 51,372 1030 600 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732
پتروشیمی تندگویان نقدی 38,918 66 35,380 1364 66 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 43,495 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/05/17 - 16:52:42
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم