آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ مردادماه ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ مردادماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 770 43,231 726 660 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی 39,717 903 38,102 2520 903 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی 43,364 440 43,231 528 440 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون سلف 38,637 1012 38,102 2486 1012 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 42,777 105 40,450 357 105 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 39,625 0 39,625 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی 38,388 504 38,102 672 504 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 37,788 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 37,238 0 37,238 66 66 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,425 0 38,425 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پلی پروپیلن جم سلف 38,212 880 38,102 1232 880 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T
نوید زرشیمی نقدی   770 45,580 66 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH510L
نوید زرشیمی سلف 38,248 504 38,102 609 504 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 38,425 960 38,425 312 312 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J
پلی پروپیلن جم سلف 38,146 550 38,102 616 550 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 39,739 210 38,102 1050 210 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 43,231 154 43,231 176 132 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 47,554 210 43,231 10773 210 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی 39,625 240 39,625 48 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی   110 44,171 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی 42,772 480 42,772 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 45,580 0 45,580 22 22 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8
پتروشیمی کردستان نقدی   240 42,772 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم سلف 38,652 1012 38,102 2882 1012 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی 1102L
پتروشیمی رجال نقدی 39,657 105 38,102 525 105 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,231 0 43,231 110 110 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی 43,358 1606 42,612 2662 1606 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 47,554 315 43,231 9870 315 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 39,625 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 45,580 220 45,580 44 44 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3
پتروشیمی کردستان نقدی   360 47,050 0 0 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/05/16 - 20:01:58

 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم