آگهی مزایده پتروشیمی خراسان

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

عنوان آگهی مزایده فروش محصول جانبی

شرح آگهی مزایده فروش محصول جانبی واحد ملامین OAT

تاریخ انتشار 1396-05-14 دریافت اسناد 1396-05-21

استان خراسان شمالی رسانه منتشرکننده خراسان شمالی

شماره تماس 058-32234560-6

آدرس بجنورد-کیلومتر 17 جاده بجنورد-شیروان-پتروشیمی خراسان

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم