قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۱۵ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی +۱۵ مردادماه ۱۳۹۶

 

 

 

عنوانقیمت تغییراتدرصد 
 LLD209امیر کبیر 44,300 ریال   -500 1/12  
 فیلم 020 بندر امام 46,400 ریال   -400 /85  
 فیلم 0075 بندر امام 49,400 ریال   -1,100 2/18  
 2420H امیر کبیر 46,300 ریال   1,800 4/04%  
 بادی 0035 42,000 ریال   1,700 4/22  
 تزریقی 52518 44,500 ریال   3,900 9/61  
 بادی BL3 جم 43,500 ریال   -1,500 3/33%  
 F7000ایلام 43,500 ریال   800 1/87  
 بادی X5 مارون 43,500 ریال   3,000 7/41  
 2102 43,300 ریال   -900 2/04%  
 2100 50,200 ریال   -1,800 3/46%  
 3840 تبریز 44,000 ریال   1,000 2/33  
 PET 821تندگویان 45,000 ریال   40,800 971/43%  
 LF0190 45,600 ریال   1,100 2/47  
 PP C30S 43,800 ریال   -2,200 4/78  
 PP Z30S 44,000 ریال   -3,500 7/37  
 PP 548-R 49,200 ریال   -1,800 3/53%  
 P P 552R اراک 44,900 ریال   -2,100 4/47%  
 PVC S65 اروند (کف) 36,100 ریال   950 2/7%  
 PVC S65 بندر(کف) 36,100 ریال   900 2/56%  
 کریستال 1540تبریز 54,300 ریال   1,000 1/88  
 هایم پک 7240تبریز 59,100 ریال   3,000 5/35  
 ABS تبریز 81,800 ریال   -6,700 7/57%  
 تایتا 321برج 10 74,000 ریال   -1,000 1/33  
 اف ام اس (جدید) 68,000 ریال   -1,000 1/45  
 اف اس ای(جدید) 68,000 ریال   0    
 EPSبانیار 61,000 ریال   -4,500 6/87  
 300 ایران 58,000   -1,000 1/69  
 200 ایران 64,000   3,000 4/92%  
 شینهو 2000(بار جدید) 75,000 ریال   0 %
Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم