آگهی مناقصه ۳۰۰۰ پالت پلاستیکی - شیراز

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مناقصه گذار غله و خدمات بازرگانی منطقه 3

عنوان آگهی مناقصه خرید تعداد3000پالت

شرح آگهی مناقصه خرید تعداد3000پالت hope

 

تاریخ انتشار1396-04-21  

دریافت اسناد 1396-04-29

استان فارس

شماره تماس

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم