آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ تیرماه ۹۶

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۹ تیرماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)نحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی مارون نقدی 37,956 1584 37,603 2090 1584 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,512 0 37,512 96 96 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,072 0 32,072 44 44 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی 38,234 200 37,603 540 200 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R
پتروشیمی شازند نقدی 38,078 500 37,603 980 500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 41,205 0 41,205 12 12 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,353 0 33,353 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA
پتروشیمی شازند نقدی 38,857 140 38,857 140 140 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی 43,873 110 42,690 264 110 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250
پتروشیمی پلی نار نقدی 37,603 903 37,603 903 714 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم سلف 42,919 990 42,690 1254 990 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T
نوید زرشیمی نقدی 43,621 66 43,621 22 22 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پلی پروپیلن جم نقدی 45,521 154 43,764 396 154 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 36,056 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T
پلی پروپیلن جم نقدی 43,621 110 43,621 44 22 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی 43,293 440 42,690 770 440 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S
پلی پروپیلن جم نقدی 45,018 220 45,018 66 44 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی   240 36,773 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی 46,959 420 42,690 18564 420 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 39,069 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی 38,201 480 38,201 24 24 عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G
پتروشیمی شازند نقدی   700 42,690 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی 41,995 500 40,673 1340 500 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 37,603 0 37,603 189 189 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F
پتروشیمی کردستان نقدی 41,205 480 41,205 60 48 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE
پتروشیمی شازند نقدی   500 42,690 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA
نوید زرشیمی نقدی 41,857 105 39,931 252 105 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B03
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 39,069 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J
نوید زرشیمی نقدی 38,608 252 37,603 735 252 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22B01
پتروشیمی مهاباد نقدی   240 39,069 0 0 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L
پلی پروپیلن جم نقدی 38,205 2332 37,603 3762 2332 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی 37,512 960 37,512 312 288 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی 46,959 105 42,690 4431 105 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R
نوید زرشیمی نقدی   105 43,764 21 0 عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J
نوید زرشیمی نقدی 41,757 1596 37,961 8127 1596 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02
پتروشیمی کردستان نقدی   240 37,909 0 0 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی شازند نقدی 37,897 1500 37,897 660 560 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,897 0 37,897 140 140 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30G
پتروشیمی مارون نقدی 38,001 440 37,603 682 440 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 45,018 0 45,018 44 44 عمده عادی
 
 

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم