آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ تیرماه ۹۶

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۳ تیرماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,221 2200 45,221 44 22 994,862 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 500/5 50,357 220/22 220/22 11,089,619 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL4
پتروشیمی جم نقدی 37,505 440 37,505 88 88 3,300,440 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 45,221 0 45,221 44 44 1,989,724 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1540
پتروشیمی تبریز نقدی 47,018 600 47,018 250 250 11,754,500 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37
پتروشیمی لاله نقدی 41,110 220 41,110 44 44 1,808,840 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 41,724 1500 41,110 2820 1500 62,585,570 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 36,630 0 36,630 528 528 19,340,640 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی 38,468 506 38,468 44 44 1,692,592 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 41,110 1210 41,110 792 704 28,941,440 عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف 34,467 242 33,988 704 242 8,341,080 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,471 0 31,471 638 638 20,078,498 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 200
پتروشیمی تبریز نقدی 53,745 100 49,032 390 100 5,374,540 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 38,468 0 38,468 594 594 22,849,992 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی   483 50,357 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J
پتروشیمی ایلام نقدی 36,520 1012 36,520 484 462 16,872,240 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,520 0 36,520 220 220 8,034,400 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ
پتروشیمی جم نقدی   319 40,563 11 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 37,822 0 41,110 44 44 1,664,168 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA
پتروشیمی تبریز نقدی 38,163 700 38,163 490 490 18,699,870 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 30,842 500 30,842 300 40 1,233,680 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی   770 41,823 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی ایلام نقدی 40,546 1012 40,546 462 396 16,056,216 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 31,471 0 31,471 352 352 11,077,792 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500
پتروشیمی بندرامام نقدی   380/38 50,357 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240
پتروشیمی تبریز نقدی 50,002 600 50,002 370 370 18,500,740 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841
پتروشیمی تندگویان نقدی 37,011 110 36,934 198 110 4,071,232 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505UV
پتروشیمی جم نقدی 37,243 121 37,233 143 121 4,506,458 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 38,468 0 38,468 352 352 13,540,736 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,323 0 39,323 88 88 3,460,424 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,546 0 40,546 308 308 12,488,168 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم نقدی   1012 39,323 11 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,004 0 32,004 88 88 2,816,352 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی 31,471 2992 31,471 2860 2420 76,159,820 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی 37,970 693 37,970 630 630 23,921,100 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی   396 38,468 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,143 0 38,143 200 200 7,628,600 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S60
پتروشیمی بندرامام نقدی 33,375 308 33,375 44 44 1,468,500 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی 31,642 1200 31,471 2080 1200 37,970,120 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA
پتروشیمی جم نقدی   770 39,323 0 0 00 عمده عادی
پلی بوتادین رابر1220
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 49,644 315 49,644 63 63 3,127,572 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,468 660 38,468 308 308 11,848,144 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان نقدی 35,605 2002 34,907 3553 2002 71,281,782 عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 37,970 0 37,970 63 63 2,392,110 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 50,002 0 50,002 20 20 1,000,040 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 38,163 0 38,163 10 10 381,630 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی   200 37,505 0 0 00 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره 1712
پتروشیمی تخت جمشید نقدی 46,791 210 46,791 126 126 5,895,666 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00
پتروشیمی لاله نقدی 46,098 302/4 45,221 583/2 302/4 13,939,992 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان نقدی 36,630 3014 36,630 3641 2486 91,062,180 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 41,110 0 41,110 176 176 7,235,360 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 37,822 2200 41,110 176 176 6,656,672 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام نقدی 44,651 1500 41,110 3760 1500 66,976,610 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی جم نقدی 38,468 484 38,468 66 66 2,538,888 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 50,357 0 50,357 30/03 30/03 1,512,221 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی 300
پتروشیمی تبریز نقدی 50,468 150 49,032 270 150 7,570,130 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی 31,471 2486 31,471 2288 1562 49,157,702 عمده عادی
پلی استایرن معمولی 1551
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   600 47,018 0 0 00 عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,034 0 43,034 22 22 946,748 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی 38,468 1540 38,468 418 132 5,077,776 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی 34,618 400 34,618 100 100 3,461,800 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی تخت جمشید نقدی   420 50,357 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 39,323 4400 39,323 4554 4312 169,560,776 عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف 35,343 506 33,859 2486 506 17,883,448 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV
پتروشیمی جم نقدی 38,163 495 38,163 22 22 839,586 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 41,110 0 41,110 330 330 13,566,300 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 37,505 0 37,505 48 48 1,800,240 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 37,593 3000 37,505 3270 3000 112,779,030 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی 69,059 70 68,370 140 70 4,834,130 عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی
پتروشیمی قائد بصیر نقدی   40 80,260 0 0 00 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,416 2000 41,496 3290 2000 84,831,440 عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502
پتروشیمی بندرامام نقدی 50,357 500/5 50,357 30/03 30/03 1,512,221 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی جم نقدی 42,421 451 40,546 946 451 19,131,849 عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B
پتروشیمی ایلام نقدی   506 37,505 0 0 00 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/04/13 - 17:54:35

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم