آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۶

 

 

سایت خیری پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۴ اردیبهشت ماه

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی (مچینگ) 52,000 0 52,000 40 40 2,080,000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 52,000 60 52,000 20 20 1,040,000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی (مچینگ) 49,000 0 49,000 40 40 1,960,000 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین
پتروشیمی خوزستان سلف 75,200 70/4 75,200 35/2 35/2 2,647,040 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 23,000 25 23,000 25 25 575,000 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 82,600 0 82,600 30/8 30/8 2,544,080 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200
پتروشیمی بندرامام نقدی 43,058 60 43,058 40 40 1,722,320 عمده خاص
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 100 57,000 100 100 5,700,000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 50 57,000 50 50 2,850,000 عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم 0075
پتروشیمی بندرامام نقدی 43,903 60 43,903 40 40 1,756,120 عمده خاص
پلی اتیلن سنگین بادی 0035
پتروشیمی بندرامام نقدی 39,240 60 39,240 20 20 784,800 عمده خاص
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 100 57,000 100 100 5,700,000 عمده عادی
پلی کربنات 1012
پتروشیمی خوزستان نقدی   88 86,000 0 0 00 عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان سلف 31,282 620 31,282 620 620 19,394,841 عمده خاص
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان سلف 34,410 980 34,410 980 980 33,721,801 عمده خاص
پلی استایرن معمولی MP08
محب پلیمر قم نقدی   100 48,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 52,000 60 52,000 20 20 1,040,000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000
بانیار پلیمر گنبد نقدی 57,000 50 57,000 50 50 2,850,000 عمده عادی
پلی کربنات 0710
پتروشیمی خوزستان نقدی   88 86,000 0 0 00 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350
شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی 49,000 60 49,000 20 20 980,000 عمده عادی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی (مچینگ) 52,000 0 52,000 40 40 2,080,000 عمده عادی
اپوکسی رزین مایع E06 SPL
پتروشیمی خوزستان سلف 82,600 202/4 82,600 48/4 48/4 3,997,840 عمده عادی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 75,200 0 75,200 4/4 4/4 330,880 عمده عادی
پلی استایرن مقاوم 4512
محب بسپار ایده گستر نقدی   200 48,900 0 0 00 عمده عادی
 
آخرین بروز رسانی: 1396/02/24 -

 

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کم