مناقصه پتروشیمی جم

 

 

 

سایت خبری پپنا (www.ppna.ir):

مناقصه گذار پتروشیمی جم

عنوان آگهی مناقصه تامین ACTIVATED CARBON CG-2

شرح آگهی مناقصه تامین ACTIVATED CARBON CG-2

مبلغ برآورد مالی 0 مبلغ تضمین 200,000,000

تاریخ انتشار 1396-02-13 دریافت اسناد 1396-02-20

استان بوشهر

Go to top

خرید سی سی کمخرید سی سی کمخرید سی سی کم