رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

بخشنامه نحوه اجرای مصوبه افزایش 17 درصدی مزد مبنا تمام کارگران و مزایا که مصوبه 25 اسفند ماه 1393 شورای عالی کار است، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.


حقوق و دستمزد


سایت خبری صنایع پلیمر (پپنا): بخشنامه نحوه اجرای مصوبه افزایش 17 درصدی مزد مبنا تمام کارگران و مزایا که مصوبه 25 اسفند ماه 1393 شورای عالی کار است، توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش سایت خبری پپنا، شورای عالی کار در جلسه مورخ 1393/12/24 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1394 مواردی را در بند 6 به شرح زیر تصویب نمود.

این مصوبات در اجرای ماده 41 قانون کار، بر اساس ضرورت انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد و هزینه‌های کارگران و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی، کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده‌اند.

از اول سال 1394 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 27.475 ریال (237 هزار و 475 ریال) تعیین می‌شود.

همچنین از اوایل سال 1394 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 17 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال 1393 افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت کارگران نباید از مبلغ 237.475 ریال (237 هزار و 475 ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1394 دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 10 هزار ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کار کردشان در سال 1394، به میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: بر اساس مصوبه مورخ 1393/12/24 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

3- بر اساس مصوبه مورخ 1387/7/21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد، از ابتدای سال 1394 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1.100.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت شود.

4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1394 به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.

6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل به صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند.

در اجرای بند (4) بخشنامه شماره 227413 مورخ 1393.12.25 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار، نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌دارد:

الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا

به مزد شغل تمامی کارگران از ابتدای سال 1394 روزانه 17 درصد (به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال 1393) اضافه می‌شود، به عبارت دیگر:

مزد شغل روزانه در سال =1394=1.17* آخرین مزد شغل روزانه در سال 1393

تبصره 1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه، چنانچه مزد شغل اصل از اعمال افزایشات فوق‌الذکر کمتر از 237.475 ریال در روز شود، مبلغ 237.475 ریال ملاک خواهد شد.

تبصره 2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جز، مزد تلقی شده و تا پایان سال 1393 برقرار گردیده‌اند (علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود) بایستی از اول سال 1394 معادل 17 درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته (تا پایان سال 1393) و نظایر آن‌ها.

تبصره 3: هم‌چنین در اجرای بند 1 بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل معادل 17 درصد نسبت به ضرایب سال گذشته (سال 1393)، از ابتدای سال 1394 افزایش خواهد یافت.

ضمناً ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه‌، مزایای حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره (برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) در سال 1394 خواهد بود.

ب: نحوه اجرای تبصره 1 بند 2 بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال 1394

جدول مزد سنوات در گروه‌های بیست‌گانه در سال 1394 به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند 2 بخشنامه شماره 227413 مورخ 1393.12.25 در مورد کارگرانی که از 1394.1.1 به بعد دارای یک سال سابقه خدمت باشند و یا یک سال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد، متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می‌شود.

تبصره 1: مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورای عالی کار در سال 1394 و طبق جدول موضوع این بند داده می‌شود، مشمول افزایش 17 درصدی نمی‌شود.

جدول نرخ پایه (سنوات) در گروه‌های بیست‌گانه - (ارقام ریال در روز)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

گروه

11800

11600

11400

11200

11000

10800

10600

10400

10200

10000

نرخ پایه

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

گروه

15600

15200

14800

14400

14000

13600

13200

12800

12400

12000

نرخ پایه

تبصره 2: در اجرای تبصره (3) بند (2) بخشنامه شماره 227413 مورخ 1393.12.25 از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از این که حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

ج: نحوه اجرای بند 4 بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقا:

در واحدهایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند، نحوه ارتقای شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن، مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل خواهد بود.

در کارگاه‌هایی که فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب می‌باشند، اضافه مزد ناشی از ارتقا باید برابر ضوابط مزدی یا رویه‌های متداول کارگاه در گذشته تعیین و پرداخت شود.

Go to top